امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

زمین بازی

ارتباط بدون خشونت،
 
یک فرآیند قابل یادگیری است که برای افزایش سلامت ما طراحی شده است، شامل:
 
دو چــارچــوب:      نیت برای ایجاد کیفیت رابطه ای که به سمت تحقق صلح طلبانه نیاز هر فرد سوق می‌یابد و آوردن توجه به زمان حال
 
ســه حــالــت:       ارتباط با خود، دریافت دیگران و ابراز خود
 
چهار جزء اصلی:       متمرکز بر مشاهدات،  احساسات،  نیازها و تقاضاها

 

The NVC Dance Floors by Bridget Belgrave & Gina Lawrie©2003