امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

کلمات پنجره اند یا

 

کلمات پنچره اند

(یا دیوار)

من احساس می کنم با کلمات تو بسیار محکم شده ام،

من احساس می کنم بسیار قضاوت شده ام و طرد شده ام

قبل از آن که بروم باید بدانم:

آیا می خواستی همین را بگویی؟

قبل از آن که دفاعم را آغاز کنم،

قبل از آن که با رنجش یا ترس صحبت کنم،

قبل از آن که دیواری از کلمات بسازم،

به من بگو آیا درست شنیده ام؟

کلمات پنجره اند، یا دیوارند،

آنها ما را محکوم می کنند، یا آزاد می سازند.

وقتی صحبت می کنم یا وقتی می شنویم،

باشد که نور عشق از درون من بتابد.

چیزهایی است که نیاز دارم تا بگویم،

چیزهایی که برای من بسیار مهم اند،

اگر کلماتم منظور مرا واضح بیان نمی کنند،

آیا کمکم خواهی کرد تا راحت باشم؟

اگر به نظر می رسد که تو را تحقیر کرده ام،

اگر احساس کردی به تو توجه نکرده ام،

سعی کن میان کلماتم بشنوی

احساسات مشرتکمان را.

روت ببرمیر